สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การอบรมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2        เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา          (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 30% และ 40% ผอ.รร. จำนวน 54 คน ครู 54 คน รวม 108 คน เข้ารับการอบรม วิทยากรโดยนางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตในโรงเรียน นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บรรยายในหัวข้อเรื่องกรอบแนวคิดการถอดบทเรียน(Best Practice)โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกัน ร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตก่อนรับการอบรม