“นิเทศ ติดตามโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ”

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาววาสนา บุญมาก, นางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้านิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และสุขภาวะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

จากการนิเทศฯ พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ onsite และมีการสอนรูปแบบ online โดยการใช้ Face book, Zoom, googlemeet, Youtube มาประกอบการจัดการเรียนรู้ ทั้งยังได้นำสื่อ DLIT มาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนได้มีการคัดกรอง และดูแลสุขอนามัยของนักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สเปรย์ซ่าเชื้อ และอุโมงค์ตรวจอุณหภูมิของร่างกาย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการพ่นฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน ทั้งยังประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาสุขอนามัยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส แม้ว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายหรือหายไป โรงเรียนยังคงดำเนินการเตรียมพร้อมและใช้วิธีการดูแลสุขอนามัยของทุกคน

 

นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ภาพ/ข่าว

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ