สพป.กระบี่ พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมพีพี อันดามันบีช รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่  นายถวิล  บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  โครงการทดลองใช้หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)   ผู้เข้ารับการพัฒนาคือครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 23 มีนาคม 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 100 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาโดยยึดสมรรถนะและการปฏิบัติงานที่ส่งผลถึงผู้เรียนเป็นหลัก ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตามเส้นทางอาชีพและวิทยฐานะเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพให้สมกับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู และมีเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง คณะทำงาน จากคณะบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า สพฐ. ได้กำหนดให้มีโครงการทดลองใช้หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ครูผู้ช่วย  โดยมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นหน่วยพัฒนาทดลองใช้หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพฯ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ของครูผู้ช่วย (Online) อย่างน้อย 10 รายวิชา 20 ชั่วโมง   ระยะที่ 2 การอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู จำนวน 21 ชั่วโมง และระยะที่ 3 การจัดระบบการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (Site Visit) อย่างน้อย 3 วัน 9 ชั่วโมง    และการอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นระยะที่ 2  ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรม พีพี อันดามันบีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่