ร.ร.ธาตุพิทยาคม สพม.19 ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม

โรงเรียนธาตุพิทยาคม อ.เชียงคาน จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 จัดการอบรม “เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม ตามกระบวนการ  SESOA 19 MODEL ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนธาตุพิทยาคม และโรงเรียนบ้านโพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย กว่า 30 คน โดยมีได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธานในพิธีเปิด

นางนัยนา ยิ้มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กล่าวว่า จากบริบทและสภาพแวดล้อมของความเป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติที่ต้องมีความเท่าทันและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สถานศึกษา ต้องเตรียมพื้นฐานศักยภาพของผู้เรียนให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้จากหน่วยฐานความรู้เป็นหน่วยฐานสมรรถนะ ความรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากกระบวนการ หรือ Active Learning พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชน และเน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะและสมรรถนะ ให้ค้นพบความถนัดของตนเอง เป็นข้อมูลสู่การตัดสินใจวางเส้นทางการศึกษาต่อ สู่เป้าหมายชีวิตที่จะประกอบอาชีพ

โรงเรียนธาตุพิทยาคม ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  “SESOA 19 MODEL” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากกระบวนการ หรือ Active Learning เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นโรงเรียนนวัตกรรม “ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ต่อไป

……………………………………………………………….