สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ   นายศรีใส  เอ่นลุน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสะท้อนผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา และให้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสะท้อนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนหลักสูตร ให้สถานศึกษานำผลจากการสะท้อนนำไปปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรและคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป ดำเนินการประชุม ๒ วัน วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕๗ โรงเรียน มีศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นวิทยากร