สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis) เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบริหารจัดการผลการเรียน พัฒนาให้บุคลากรผู้รับผิดชอบระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา การใช้บริการข้อมูลทางการศึกษา และการใช้โปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเกิดความสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ร่วมอบรมปฏิบัติการประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการพัฒนา วิทยากรพี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นความจำเป็นของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลขึ้นมาในวันนี้