สพม.35 พิจารณางบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน ปี 2563

นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อร่วมพิจารณาคำขอจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง โดยพิจารณาจาก อาคารเรียนที่สอนอยู่จริง และมีความชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย เสี่ยง และเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของเรื่อง