สพม.35 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครู โรงเรียนแม่ทะวิทยา

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV  ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา ในวันที่ 17 กันยายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้มอบหมายให้โรงเรียนแม่ทะวิทยา ดูแลโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนสามัญศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563

เกรียงศักดิ์  ยอดสาร

รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน