การคัดเลือก Best Practice ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือก Best Practice ผู้บริหาร ครู ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี และสื่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือก Best Practice ผู้บริหาร ครู ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี และสื่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีเวทีในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Best Practice ผู้บริหาร ครู ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี และสื่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้และการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตโดยปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมการคัดเลือก  ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสุจริต จำนวน ๑๐๐ คน และคณะกรรมการตัดสิน จำนวน ๔๐ คน

รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบรามและรณรงค์เพื่อการป้องกันการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาประชาชน และเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยมีฐานการคิดนั้นจะทำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญอย่างมั่นคงได้นั้น จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้เกิดจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ความถูกต้อง ไม่มุ่งหวัง แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้อนาคตของไทยมีสถิติปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลง สื่อสร้างสรรค์ที่หลากปลายจึงเป็นทางเลือกในการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ เกิดความตระหนักในการสร้างจิตสำนึกมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตสื่อและใช้สื่อที่เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืนพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น จึงได้กระตุ้นและผลักดันให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ร่วมกันคิดผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติ และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบลงไปในเนื้อหาของสื่อ อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่สร้างสรรค์สื่อต่างๆ ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี และให้ผู้เข้าร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีทางเลือกในการนำสื่อที่มีเนื้อหาการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน