นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมี นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม