ลูกยุพราชนักสร้างสรรค์สังคมและชุมชน สู่เยาวชนรางวัลพระราชทาน

 

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนายสุภชัย อุดคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 แผนการเรียน อังกฤษ-คณิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในพิธีเปิดและวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ประจำปี 2563 จากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว