สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมพัฒนาระบบเครือข่ายในสถานศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายในสถานศึกษา    เพื่อรองรับการประเมิน ITA Online โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กล่าวรายงาน มี               นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.31(นครราชสีมา) เป็นวิทยากรอบรม และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และระบบ Network เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการด้านความปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป