สพม.35 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสายจังหวัดลำพูน

นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)  เข้าประเมินคณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายทั้ง 3 สหวิทยาเขต คือ สหวิทยาเขตหริภุญชัย ,จามเทวี และศรีวิชัย ในจังหวัดลำพูน (จำนวน 15 โรงเรียน) ในวันที่ 21 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งลำพูน เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ 2563 รอบที 2

สุทัศชัย จันโท

พนักงานราชการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง