สพม.35 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ พญาวัง

สพม.35 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสหวิทยาเขตบุญวาทย์ พญาวัง

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)  เข้าประเมินคณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สหวิทยาเขตพญาวัง  ในวันที่ 21 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ 2563 รอบที 2

วัชรี  สิทธิวัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของเรื่อง