สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกสื่่อภาพยนตร์สั้น

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไห เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส่งภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ทีม