โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับพระราชทาน“รางวัลบัณณาสสมโภช”

โรงเรียนบ้านท่าสัก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยเมื่อวันที่  18  กันยายน  2563  นายนัธวุฒิ  อ่อนแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสัก เข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรักและสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีความสนใจ รู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้นักเรียนรักการศึกษา ค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของตนเองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรู้และทักษะพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ มีทัศนคติ กระบวนการคิดและการทำงานเชิงวิทยาศาสตร์  เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของตนเองจากการสอนแบบนี้  เตรียมทรัพยากรบุคคลของประเทศตั้งแต่วัยเยาว์ให้มีความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจและความคิดในด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างแท้จริง และสร้างเครือข่ายในการพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค