สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรการภาครัฐ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงานและการกำจัดขยะมูลฝอยตามมาตรการภาครัฐ”   เพื่อให้บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมสะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าดู  น่าอยู่  น่าทำงาน ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ    โดยมีนายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิดและบรรยายพิเศษฯ  และนายบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เป็นวิทยากรบรรยายและภาคบ่ายบุคลากรแต่ละกลุ่ม/หน่วยต่างแยกย้ายดำเนินกิจกรรม 5 ส

ศิริรัตน์ หาญเวช