ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายทองสุข มาตย์คำมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยมี ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) จังหวัดมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26