อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ

21-22  กันยายน 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม  และ  นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 กล่าวรายงานให้ทราบว่า การจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิมความรู้ ทักษะและทบทวนความรู้ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ และเผื่อขยายผลให้มีโรงรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ  หลักสูตรการอบรมทีทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ กำหนดเวลาการอบรม  2  วัน ไป-กลับ แบบไม่ค้างคืน  มีบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการลูกเสือร่วมเป็นวิทยากร  จำนวน 160  คน