โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศสถานศึกษาต้นแบบ ระดับยอดเยี่ยม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม พร้อมคณะครู นักเรียน เข้ารับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาต้นแบบ ระดับยอดเยี่ยม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ซึ่งมีหน่วยงานการศึกษาที่เข้ารับการประเมิน จำนวน ๑๕ หน่วยงาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำโครงการพระราชดำริสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ การอบรมนักเรียนแกนนำ “เยาวชนเชียงใหม่เดินตามรอยเท้าพ่อ ขออยู่อย่างพอเพียง” ระยะที่ ๓ การลงพื้นที่การประเมิน นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ ๔ การนำเสนอผลการประเมิน นิเทศ ติดตาม และการถอดบทเรียน พร้อมประกาศและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยโรงเรียนสองแคววิทยาคมได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ DOILO Model (ดอยหล่อ โมเดล) และสารคดีสั้นชุด “ที่นี่บ้านฉัน” เรื่องราววิถีชีวิตนักเรียนชนเผ่าในโครงการนักเรียนพักนอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องจากมาพระราชดำริ และจัดนิทรรศการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพอนามัย ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ ด้านการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน้อมนำพระราชดำริสู่แผนการจัดการเรียนรู้ “พืชศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผักเชียงดา” และนำเสนอแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาบนพื้นฐานแนวคิด “เส้นทางการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งมีฐานการเรียนรู้มากกว่า ๒๐ ฐาน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ งานธนาคารโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านดิน” แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ การแปลงสาธิตการปลูกและเพาะต้นกล้าผักเชียงดา การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ การเลี้ยงไก่ฟ้าคอแหวน การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงกบ การเพาะเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร การเพาะเห็ดนางฟ้า และศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ร้านกาแฟหละอ่อน จำหน่ายเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน และผลิตผลทางการเกษตร