++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน2563++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 24  เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนางเอมอร  รัตนเพ็ญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่  9/2563 ประจำเดือนกันยายน  2563  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์      เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ  ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล   ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน //ผอ.เอมอร  รัตนเพ็ญ  ภาพ //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน