สพฐ. คัดเลือก สพม.๓๔ เป็นศูนย์ประสานงานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จัดประชุมทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศูนย์ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ จำนวน ๘ เขต ได้แก่ สพม.๓๔ – ๔๒ เพื่อทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ และร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนประสานงานระดับมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ เนื่องด้วย จากการที่ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. ได้คัดเลือก สพม.๓๔ เป็นศูนย์ประสานงานระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยศูนย์ประสานดังกล่าว ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่