สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เตรียมการบริหาร การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการประจำกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานระดับศูนย์ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน วิทยากร นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายไชยสิทธิ์ พวงศรี นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เพื่อให้กระทรวงศึกษาการสามารถใช้ผลการประเมินในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นศูนย์สอบ ดำเนินงานบริหารการจัดการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ชัดเจน โปร่งใส ทุกสนามสอบเป็นสนามสอบสีขาว ตรงตามวัตถุประสงค์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบ ดำเนินงานบริหารจัดการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๐๐ โรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา และพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา รวมทั้งสิ้น ๒๐๓ โรงเรียน