สพม.19 ต้อนรับคณะอาจารย์ ม.ราชภัฏเลย เข้านิเทศนักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสที่เข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 6 คน  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) อ.เมืองเลย จ.เลย

……………………………………….