++++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบของขวัญวันเกิดแก่บุคลากรประจำเดือนกันยายน 2563 ++

^^วันศุกร์ ที่ 25  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1 มอบของขวัญและเค้กวันเกิดแก่บุคลากรที่เกิดเดือนกันยายน  จำนวน 3 ราย ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี  2563  นางเอมอร รัตนเพ็ญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /นางสาวจุฑามาศ  เตียวตระกูล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ /นายไพฑูรย์  มณีรัตน์  พนักงานธุรการ ส.4  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา  นางปรียาภา  คำนุ่น ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน