นร.ชุมนุมศิลปะ-ทัศนศิลป์ ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.19 วาดภาพเทิดไท้องค์ราชันย์

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 (เลย – หนองบัวลำภู) นักเรียนชุมนุมศิลปะ-ทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส.จิระรัตน์ ทองดี ชั้น ม.5 น.ส.ปิยดา รัตนมงคล ชั้น ม.4 นายนันท์นภัส คุยกลาง ชั้น ม.4 และด.ญ.ญาดา ดวงไพชุม ชั้น ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “จิตรกรรมสีเทียน –สีน้ำ-สีโปสเตอร์ เทิดไท้องค์ราชันย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อ.เมืองเลย จ.เลย