สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) และเพื่อให้สถานศึกษาได้รับความรู้เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   (ITA Online) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงาน  ITA และผู้ดูแลระบบการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายรฐนนท์ ขันธหงส์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฯ ประชุมระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ใช้กรอบแนวทางการดำเนินงานเช่นเดียวกับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินและกำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นเป้าหมายแรกที่ต้องเข้ารับการประเมิน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่เข้าการประเมิน จำนวน ๔๕ โรงเรียนและทุกโรงเรียนจะต้องได้รับการประเมินในปีการศึกษาต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในครั้งนี้