++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อบรมพัฒนาสมรรถนะครูบรรจุใหม่++

<<<วันอาทิตย์  ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการปฐมนิเทศพัฒนาสมรรถนะครูบรรจุใหม่ ที่บรรจุตั้งแต่ปี  2562 จำนวน 104 คน  นางปรียา  คำนุ่น  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และมีนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ รอบด้านให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการเบื้องต้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตระหนักและสำนึกในการที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบและวินัยอันดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนข้าราชการและเยาวชนและเพื่อปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่//ธีรธิดา  พรหมมาแบนรายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน