อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน

28  กันยายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3)  ณ  ห้องสีหราชบอลรูม  โรงแรมสีหราช โดยมุ่งให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี ในระดับประถมศึกษา ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น 1 ใน 15 ศูนย์การจัดอบรมทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดอบรมทั้งหมด ซึ่งมีครูผู้สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 110  คน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน มีระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 28-29 กันยายน 2563