ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฯ พร้อมด้วยนายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ และรศ.สมคิด พรมจุ้ย ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้เยี่ยมชม “มหกรรมนวัตกรรมทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 5Q Model รับชมการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบความสำเร็จ และมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรในสำนักงาน, คณะครูและนักเรียนร่วมใ

ห้การต้อนรับ