โรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ ปี 2563 สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอแสดงความยินดีกับ
1.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลชนะเลิศ บริษัทสร้างการดี
2.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3.นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลชมเชย กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในกิจกรรมการประกวดตามโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ปี 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563

ทั้งนี้ สพม.35 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี นำโดยผู้รับผิดชอบคือ นายชวพล แก้วศิริพันธ์ และนายสนั่น สายนุวงค์ ได้ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สถานศึกษาในสังกัด สพม.35 ทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ สู่การบูรณาการในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ
ซึ่งในปี 2563 นี้ สพม.35 มีโรงเรียนและผู้บริหาร และครูเป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมประกวดการนำเสนองาน ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ดังนี้
1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. กิจกรรมถอดบทเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
3. กิจกรรมถอดบทเรียน ข้าราชการครู ได้แก่ นายณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
4. กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
และมีบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมให้กำลังใจ ได้แก่ นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสาววาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ , นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
+++++++++++++++++++++++
ศน.พีรวุทธิ์ สีตาบุตร ข่าว
ศน.วาสนา บุญมาก ภาพ
ศน.ชนัดดา ทิพย์เลิศ ภาพ