สพป.ลำพูน เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตและยกย่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 จำนวน 49 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 , เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ ที่ได้สร้างคุณงามความดีได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นหลังต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2