สพม.35 วางแผนรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานภาพรวม) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน

กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ