สพม.19 สร้างทีมสภานักเรียนเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน (มีคลิป)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน “SAPA PR.SESAO19” ตอนขับเคลื่อนโดยสภานักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ เข้มแข็ง ระหว่างโรงเรียน กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.19 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ เข้มแข็ง ระหว่างโรงเรียน กับ โรงเรียน และระหว่างโรงเรียน กับ สพม.19 ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพครูผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเป็นหลักจนเป็นที่พึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนอย่างมาก

สำหรับในปี 2563 ครั้งนี้ สพม.19 ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน โดยเฉพาะทีมสภานักเรียนที่มีภาวะการเป็นผู้นำ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยี มาร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพ เข้มแข็ง ต่อไป การอบรบฯ ได้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว การถ่ายภาพ การถ่ายคลิปเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น “ยูทูปเปอร์” มีรายได้ในอนาคต โดยนายอนัน ต้นสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 จังหวัดสกลนคร เจ้าของช่องยูทูป “หนังดี เอ็มวีเพลิน” พร้อมทีมวิทยากร

……………………………………………………
กฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 ภาพ/ข่าว