++สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ถอดบทเรียน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ++

<<<< วันพุธ ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 24 โรงเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยนางสาวชลีพร อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

  

ธีรธิดา พรหมมาแบน