++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน++

<<   วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ     รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   พร้อมคณะกรรมการตรวจรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และคณะกรรมการสถานศึกษา  ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน,บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98,ชุมชนบ้านหมอกจำแป่และโรงเรียนบ้านห้วยผา  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนและใช้ข้อมูลในการพิจารณากำหนดขนาดของสถานศึกษา  โดยจะบันทึกข้อมูลรายบุคคล  DMC  ตั้งแต่วันที่ 3 – 14  ธันวาคม 2561   ++นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ//ธีรธิดา   พรหมมา/ข่าว+++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน