กิจกรรม “ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร และแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ราย

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรม “ถักทอสายใย  ร้อยดวงใจผูกพัน”  เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร และแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรในสังกัด จำนวน ๔ ราย ดังนี้ นางสุดาพร หงส์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นายไพบูลย์ มูลดี และนางสาวมนัสปองศรีทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมี นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยมี ว่าที่ ร้อยโท กวี เพ็งศรี อดีต ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๒  เป็นประธานฯ