“โคราช เขต 6 เกมส์” ประจำปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการแข่งขันกีฬา “โคราชเขต 6 เกมส์” ประจำปี 2561 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการแข่งขันกีฬา    “โคราชเขต 6 เกมส์”    ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาโดยตระหนักถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตแต่ละคน และชีวิตเป็นของบ้านเมือง” ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา “โคราชเขต 6 เกมส์”    ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอคง ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 และจัดการแข่งกรีฑาระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักเรียนจาก 6 อำเภอ ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 19 ศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
  2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเสริมสร้างการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษด้านการกีฬาให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

และเมื่อ…วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประจำปี 2561 “โคราช เขต 6 เกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันที่…http://www.nma6.go.th/office/66983

คมกฤช มุมไธสง
Latest posts by คมกฤช มุมไธสง (see all)