ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

เรียนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ

ตามที่ สพฐ. ได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเว็บไซต์ สพฐ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2561 นั้น

สพฐ. ได้ประชุมคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุุณลักษณะเฉพาะฯ เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชาพิจารณ์ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สพฐ. ขอนำร่างประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ครั้งที่ 2  ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2561 ทาง e-Mail : ictobec@obecmail.obec.go.th

รายละเอียดดังไฟล์ TOR_DLTV_v2