สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต ๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒,
นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโครงการเขตพื้นที่สุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒