สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 63

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 16 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย ณ        ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมนี้ ผอ.กลุ่ม-บริหารงานบุคคล ได้พบปะ ให้โอวาท การประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ  ที่ดี รวมทั้ง ชี้แจงสิทธิประโยชน์ข้าราชการ และมี นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ชี้แจงการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ของ กบข. ให้ข้าราชการใหม่ได้รับทราบ ก่อนที่จะให้ไปรายงานตัว ณ สถานีตำรวจภูธรในท้องที่ของสถานศึกษาตั้งอยู่ และไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป