สพม.19 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติ จึงได้กำหนดนโยบายด้านที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ ”มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

สพม.19 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) ให้บุคลากร นักเรียน สถานศึกษาในสังกัด  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และนักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

………………………………………………………….

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=4034784256548290