สพป.กระบี่ ประชุมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้   ที่ห้องประชุมโรงแรมมรกต อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการทำงานที่ชัดเจน  มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน   มีจิตสำนึกตรงกัน  มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ลดความขัดแย้งในการทำงาน  และเกิดการบริการที่ดี ประทับใจต่อผู้มาใช้บริการ