สพม.35 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563

วันพุธที่ 7 กันยายน  2563 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35  รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/ 2563  ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. แนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา
  2. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
  3. การรับตำแหน่งของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. พร้อมปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ -คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. การแถลงผลการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ ปีที 3
  5. การเร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบออนไลน์
  6. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของพสกนิกร
  1. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์”โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับสพป.ตาก เขต 2
  2. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี ปีที่ 6 พ.ศ. 2563 สพป.ตาก เขต 2

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ