++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)+++

<<<<วันพุธ ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)    ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 )   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นธรรม โปร่งใส  และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง  ณ  ห้องประชุม 2   ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน//+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน