++ประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ( นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา )++

<<วันพฤหัสบดี  ที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 15  ประกอบด้วย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ประธานคณะกรรมการ ,นายนายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม. เขต 35 กรรมการและเลขานุการ และ นางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินฯนายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 >> ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน