ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ สพม.19 ต้นแบบศึกษาดูงานว่าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2

ที่ หอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ พร้อมผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาศึกษาในสภาพจริง ระยะที่ 2

ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นจุดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีกำหนดการพัฒนาเป็น 3 ระยะ สำหรับระยะที่ 1 เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ในสภาพจริง และระยะที่ 3 เป็นการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา

สำหรับระยะที่ 2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดูงานที่มีความพร้อมและเป็นต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาในหลาย ๆด้าน ทั้งกิจกรรมลูกเสือ การแข่งขันทักษะในระดับโลกและความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้ง 4 ด้าน คืองานบริหารงานบุคคล งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป และงานงบประมาณ ตลอดจนนวัตกรรม การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice และกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นต้น

………………………………………………………….