ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ปีการศึกษา 2563

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโสมพะมิตร ณ ห้องประชุมถาวรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เตาไห-ไผ่ทอง
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์