อุตรดิตถ์ เขต 1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนตุลาคม 2563

12  ตุลาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่มีผลการแข่งขันหรือประกวดในกิจกรรมต่างๆ สมควรได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการแข่งขันประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต  การแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาด้านการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ปะการศึกษา 2563 การมอบป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานตามจุดเน้น (เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี) ปีการศึกษา 2563 การมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาว การมอบรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด ปี 2563 รางวัลระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของ สถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการที่ 17 และมอบโล่รางวัลโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญพร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยยังคงมีเป้าหมายให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีทักษะและมีสุขภาพดี ภายใต้นโยบาย กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น และนำนโยบาย K.3 (k.three) must be learn สู่การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้แจ้งข้อราชการ ติดตามงานที่ดำเนินการ และแจ้งนโยบายหรือแนวปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่วางแผนไว้ในการดำเนินการช่วงเวลาต่อไป