สพป.กระบี่ เป็น 1 ใน 15 จุดทั่วประเทศได้รับการคัดเลือกจาก สสวท. ให้เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจาก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3  จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ต่อไป มีนายพรชัย  ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ซึ่งได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติให้เป็นวิทยากรจาก สสวท. พร้อมคณะวิทยากรจาก สสวท. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็น 1 ใน 15 จุด ทั่วประเทศที่ สสวท.คัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

ทั้งนี้  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเพิ่มเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา  3. การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน  ซึ่งจากการประกาศใช้หลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปี 2561 และจากการสำรวจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิทยาการคำนวณไม่ครบทุกเนื้อหา และครูยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร  ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ สสวท. ได้คัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นศูนย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครูผู้สอนเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 15 จุดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรละ 100 คน  ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for grade 1-3 Teacher ; C4T-2)  วันที่ 10-11  ตุลาคม  2563  หลักสูตรที่ 2 จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding for grade 4-6 Teacher ; C4T-3)  วันที่ 17-18  ตุลาคม  2563  ณ  โรงเรียนอนุบาลกระบี่  ถนนกระบี่ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่